SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

Danh mục các sản phẩm - dịch vụ hiện tại Biosacotec đang cung cấp cho khách hàng, dưới đây đều là những sản phẩm chuẩn hữu cơ 100%, được đánh dấu theo từng mục đích sử dụng.

Bón rễ - xử lý đất (16)

Bón lá, dưỡng cành và trái (15)

Phòng trừ sâu bệnh (4)

Phòng trừ nấm bệnh (6)