SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

Danh mục các sản phẩm - dịch vụ hiện tại Biosacotec đang cung cấp cho khách hàng, dưới đây đều là những sản phẩm chuẩn hữu cơ 100%, được đánh dấu theo từng mục đích sử dụng.

BÓN RỄ VÀ XỬ LÝ ĐẤT (6)

BÓN LÁ, DƯỠNG CÀNH VÀ TRÁI (6)

CHẾ PHẨM SINH HỌC (5)

PHÒNG TRỊ NẤM BỆNH (6)